REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego kidy
§ 1. Postanowienia wstępne

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.kidy.pl prowadzony jest przez Kidy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kopijników 73B, 03-274 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000850155, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł , NIP: 5242903748, REGON: 386553228, zwany dalej Sklepem.

§ 2.Definicje
 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu.
 2. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu i zawierająca umowę z KIDY Sp. z o.o. w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana dalej przedsiębiorcą jednoosobowym, dla którego zawarta umowa nie ma charakteru zawodowego lub przedsiębiorcą korzystającym z wybranych uprawnień konsumentów.
 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym www.kidy.pl
 4. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu.
 5. Konto - indywidualne konto Klienta stanowiące zbiór danych dotyczących Klienta. Dostęp do Konta odbywa się za pomocą loginu i hasła.
 6. Koszyk - funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 7. Polityka Prywatności - dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Klienta dostępny pod adresem www.kidy.pl/polityka-prywatnosci.html
 8. Rejestracja - czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności umożliwiająca m.in. dokonywanie zamówień bez konieczności ponownego wypełniania danych Klienta.
 9. Umowa o świadczenie usług - umowa zawierana pomiędzy Sklepem a Klientem, na podstawie której Sklep świadczy Klientom drogą elektroniczną usługi polegające w szczególności na: złożeniu zamówienia, zawarciu umowy oraz umożliwieniu wystawiania opinii dotyczących produktów będących przedmiotem zamówienia.
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta będące złożeniem oferty zawarcia umowy ze Sklepem. Po akceptacji zamówienia przez Sklep dochodzi do wykonania umowy.
§ 3. Kontakt ze Sklepem
 1. Adres e-mail sklepu: infokidy@kidy.pl
 2. Numer telefonu sklepu: 507 201 913 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do godz.16)
 3. Numer rachunku bankowego sklepu: mBank S.A. 77 1140 2004 0000 3202 8024 7593
 4. Adres: Kidy sp. z o.o., ul. Kopijników 73B, 03-274 Warszawa.
§ 4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer Firefox, Chrome, Opera, Safari,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.
§ 5.Warunki ogólne
 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu:
  1. określa zasady korzystania ze Sklepu,
  2. określa tryb i zasady zawierania na odległość umów ze Sklepem,
  3. pełni funkcję regulaminu, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
 3. Sklep sprzedaje produkty nowe.
 4. Informacje o produktach dostępnych w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Ceny podane w sklepie są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 6. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia.
 7. Sklep może oferować oznaczone produkty na promocyjnych warunkach. Produkty do sprzedaży promocyjnej ograniczone są ilościowo. Sprzedaż odbywa się na podstawie kolejności składania zamówień.
 8. Niedozwolone jest zamieszczanie w sklepie treści bezprawnych, w szczególności treści sprzecznych z przepisami prawa, w tym o charakterze znieważającym lub zniesławiającym
  1. sprzecznych z zasadami współżycia społecznego,
  2. naruszających prawa osób trzecich,
  3. stanowiących stworzoną na zamówienie, nieautentyczną opinię Klienta o sklepie lub jego produktach.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 10. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 11. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego korzysta Klient. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
 12. Dodatkowo zaleca się, aby Klient miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
 13. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Sklep oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Klienta.
 14. Sklep zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientowi korzystania z usług.
 15. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Sklep ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 16. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
§ 6.Zakładanie konta w Sklepie
 1. W celu bezpłatnej rejestracji należy wypełnić i przesłać formularz rejestracji konta oraz zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i Polityki prywatności. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji wraz z loginem oraz danymi kontaktowymi sklepu.
 2. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta klienta. Prowadzenie konta jest bezpłatne.
 3. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do konta w sklepie.
 4. 4. Sklep zaleca ustanowienie hasła do konta składającego się z co najmniej 8 znaków (cyfr, znaków specjalnych, małych i wielkich liter).
 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji. Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione po zalogowaniu się do konta.
 6. Utworzenie konta w sklepie umożliwia poprzez panel Klienta:
  1. podgląd statusu realizacji zamówień,
  2. podglądu historii zakupów,
  3. brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach,
  4. zarządzanie wyrażonymi zgodami (wyrażanie zgody, wycofanie zgody),
  5. zmianę danych,
  6. usunięcie konta.
 7. Konto prowadzone jest przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta i zażądać jego usunięcia. W tym celu należy usunąć konto w zakładce panelu klienta lub skontaktować się telefonicznie lub mailowo ze sklepem.
 8. Klient podając dane do konta oświadcza, iż podane dane są prawdziwe.
 9. Sklep może zawiesić lub usunąć konto Klienta jeżeli Klient narusza warunki Regulaminu, w szczególności:
  1. zamieszcza w treści niedozwolone, w tym naruszające przepisy prawa, prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego,
  2. dane Użytkownika są nieprawdziwe,
  3. podane dane nie należą do Klienta.
 10. Przed usunięciem konta Sklep powiadomi Klienta o swoim zamiarze i umożliwi mu odniesienie się do zarzutów w terminie 14 dni od takiego powiadomienia.
§ 7.Zasady składania zamówienia
 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania Zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 2. W celu złożenia zamówienia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu należy:
  1. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji,
  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
  3. jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia,
  4. kliknąć przycisk “Przejdź do składania zamówienia” , kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym w Regulaminie terminie.
  6. Zamówienia można składać w każdym czasie. Zamówienia są obsługiwane w dni robocze, w godzinach pracy Sklepu, tj. w godzinach 9.00-16.
 3. W celu złożenia telefonicznego zamówienia należy:
  1. skontaktować się ze Sklepem telefonicznie, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 507 201 913 (opłata zgodnie z taryfą operatora),
  2. Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędne do przyjęcia i realizacji Zamówienia, tj. nazwę, kod oraz ilość zamawianego Produktu, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, adres dostawy Zamówienia, wybraną formę płatności (przedpłata na podstawie dokumentu proforma lub płatność za pobraniem) oraz ewentualnie dane do faktury,
  3. po złożeniu zamówienia za pośrednictwem telefonu oraz jego weryfikacji, Sklep prześle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
 4. W celu złożenia Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) należy:
  1. wysyłając wiadomość email na adres skrzynki pocztowej Sklepu, podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. nazwę, kod oraz ilość zamawianego Produktu, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, adres dostawy Zamówienia, wybraną formę płatności (przedpłata na podstawie dokumentu proforma lub płatność za pobraniem) oraz ewentualnie dane do faktury,
  2. w przypadku składania Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) przez urzędy i instytucje państwowe lub stałych klientów Sklepu (Klientów, którzy uprzednio złożyli co najmniej 5 Zamówień w Sklepie) istnieje możliwość płatności za Zamówienie w formie przelewu w terminie ustalonym ze Sklepem,
  3. po złożeniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz jego weryfikacji Sklep prześle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
 5. Sklep dokłada wszelkich starań aby opisy dotyczące każdego produktu znajdujące się na stronie Sklepu, a także dostępność produktów była zgodna ze stanem rzeczywistym. Jednakże z przyczyn niezależnych od Sklepu może się zdarzyć sytuacja w której zamówiony przez Klienta produkt nie będzie dostępny w Sklepie.
 6. W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli jego zakup od dostawców Sklepu, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W takim przypadku Zamówienie jest anulowane.
 7. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Sklep może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia);
  2. anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  3. podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na Zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na kilka wysyłek).
 8. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji Zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu), Sklep dostarczy Klientowi Produkty, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Kupującego w procesie składania Zamówienia. Anulowanie Zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji Zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sklep. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana.
 9. W przypadku anulowania Zamówienia, jeśli zapłata za Przedmiot Zamówienia została dokonana (w całości lub w części), Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.
 10. W formularzu Zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sklepu co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) o wątpliwościach Sklepu. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających na podjęcie kontaktu z Klientem, Sklep udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
§ 8.Metody dostawy oraz płatności
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:
  1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
  2. Odbiór w punkcie odbioru
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność za pobraniem
  2. płatność przelewem na konto sklepu
  3. płatności elektroniczne
  4. płatność kartą płatniczą
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach sklepu a w przypadku dostawy na terenie Unii Europejskiej w regulaminie.
 4. Gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest wyłącznie płatność z góry.
§ 9.Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Po złożeniu zamówienia sklep niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a następnie weryfikuje przyjęcie zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania przyjęcia zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sklep Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail (przyjęcie zamówienia do realizacji) zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a sklepem.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. Produkt zostanie wysłany przez sklep w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 4. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich produktów po skompletowaniu całego zamówienia. Za każdą przesyłkę częściową Klient ponosi koszt dostarczenia przesyłki przez sklep.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego sklepu.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży
 7. Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie produktu. O gotowości produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. W przypadku dostawy produktu na terenie na terenie Unii Europejskiej cena zostanie indywidualnie uzgodniona przez sklep z Klientem. Dostawa realizowana jest do wybranego kraju wyłącznie kurierem DPD.
 9. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są wskazywane Klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia.
 10. Fakturę potwierdzającą wykonanie zamówienia, Klient otrzymuje przy odbiorze zamówienia pod podanym adresem dostawy lub gdy Strony tak uzgodnią drogą elektroniczną. W przypadku niedołączenia faktury, Klient może złożyć reklamację.
§ 10.Newsletter
 1. Klient może skorzystać z usługi newslettera. W ramach usługi newslettera sklep okresowo dostarcza Klientowi, na podany przez adres poczty elektronicznej, informacje handlowe obejmujące informacje o ofertach, produktach, promocjach, rabatach.
 2. W celu otrzymywania newslettera konieczne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną. Szczegóły zakresu przetwarzania danych Klientów na potrzeby otrzymywania przez nich tych informacji określa Polityka Prywatności.
 3. Usługa newslettera jest świadczona nieodpłatnie.
 4. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w każdym czasie. Rezygnacja z usługi newslettera odbywa się poprzez wybranie opcji rezygnacji dostępnej w panelu klienta lub poprzez kontakt mailowy ze sklepem.
§ 11.Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument będący Konsumentem, zgodnie z definicją podaną w § 2 ust. 2 Regulaminu może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Konsumentowi.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając do sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail sklepu lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej sklepu - dane kontaktowe sklepu zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, sklep niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy sklep zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep.
  3. Klient, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
  4. Zwrotu płatności sklep dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Klient ponosi koszty zwrotu produktu do sklepu. Przesyłki wysłane na koszt sklepu (np. za pobraniem) nie będzie akceptowany (przesyłki nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).
 7. Klientom nie będącym konsumentami lub jednoosobowymi przedsiębiorcami uprawnionymi, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do odstąpienia od umowy na zasadach zastrzeżonych dla konsumentów, nie przysługuje prawo odstąpienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest:
  1. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  5. w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, przy czym Sprzedawca nie świadczy usługi prenumeraty.
§ 12.Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania sklepu Internetowego lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do sklepu:
  1. pisemnie na adres siedziby,
  2. za pośrednictwem e-maila,
  3. droga telefoniczną.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 4. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.
 5. Sklep nie odpowiada za wady będące efektem zwykłej prawidłowej eksploatacji produktu.
§ 13.Rękojmia
 1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi produktu bez wad fizycznych i prawnych.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w sklepie towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, jeśli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od jego wydania kupującemu. Niemniej, z przepisów wynika, że kupujący powinien złożyć reklamację z tytułu rękojmi w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady. Jeśli jednak kupującym jest Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – roczny termin na zgłoszenie reklamacji nie może prowadzić do skrócenia okresu odpowiedzialności Sklepu z tytułu rękojmi, który wynosi 2 lata od dnia wydania towaru kupującemu.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy sklepu lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sklep w panelu Klienta.
 5. Sklep ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny sklep zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sklep wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sklep może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną.
§ 14.Gwarancja
 1. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancja udzielona przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta).
 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady sprzedanego produktu
 3. Klient może reklamować produkt posiadający wady: korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji –Klient może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do sklepu.
§ 15.Rozstrzyganie sporów
 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a sklepem między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. W razie wystąpienia sporu pomiędzy sklepem a Klientem, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji, dostęp do tych procedur możliwy jest za pośrednictwem instytucji zajmujących się mediacją.
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby sklepu.
 5. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy sklepem, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
§ 16.Dane osobowe
 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Kidy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Kopijników 73B (Administrator danych).
 2. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie Internetowym a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Klient ma dostęp do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Panel Klienta”) lub poprzez zgłoszenie od Sklepu.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu Internetowego w Polityce prywatności która jest integralną częścią Regulaminu.
 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności.
§ 17.Postanowienia końcowe
 1. Sklep ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, wytycznych lub zaleceń uprawnionych organów zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną,
  2. zmiany sposobów płatności i dostaw,
  3. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów,
  4. usunięcie niejasności, błędów lub omyłek pisarskich Regulaminu.
 2. O każdej zmianie sklep poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta